ทำเนียบบุคลากร

นายคณิตศาสตร์ จารุการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคณิตศาสตร์ จารุการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางคำปุ่น จารุการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายสันติภพ คันธจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางลำพูน บุราชรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางไกอำพร คันธจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายถิรยุทธ สาทำโล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายนภวัต จันทะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวศิรินภรณ์ สีส่วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายประยุทธ ยะราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจิราทร ยิ่งแม่นสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวนัทรียา สมสมัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

-
ครูธุรการ

นายคำสอน ตุละโก
นักการภารโรง

นางสาววรัญญา สารีเครือ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1